Giới thiệu Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Ngày 30 tháng 7 năm 2014, Bộ Công Thương ban hàng Thông tư số 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Thông tư số 35/2011/TT-BCT ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thông tư 24/2014/TT-BCT gồm 21 Điều, nội dung chủ yếu quy định về các thủ tục hành chính trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và các mẫu văn bản tương ứng như sau:

1. Các thủ tục liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thông tư quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. So với Thông tư 19/2005/TT-BTM, hồ sơ và trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có những điểm mới sau:

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thêm các tài liệu chứng minh vốn pháp định 10 tỷ đồng, ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng. Đây là các điều kiện bắt buộc đối với doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được quy định tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP mà trước đây Nghị định 110/2005/NĐ-CP không quy định.

- Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là Bộ Công Thương, cụ thể là Cục QLCT, mà không phải là các Sở Công Thương như thủ tục tại Thông tư 19/2005/TT-BTM và Thông tư 25/2011/TT-BCT. Quy định này cũng là điểm mới xuất phát từ quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP so với Nghị định số 110/2005/NĐ-CP.

- Quy trình cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được quy định rõ ràng, cụ thể hơn so với Thông tư 19/2005/TT-BTM và Thông tư 25/2011/TT-BCT.

- Quy định cụ thể cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cục QLCT (Bộ Công Thương) với các Sở Công Thương trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4 đến Điều 7 Thông tư quy định về thủ tục sửa đổi bổ sung, cấp lại, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Trong đó: trình tự thủ tục sửa đổi bổ sung và gia hạn giống thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, chỉ khác nhau về hồ sơ do yêu cầu khác nhau của từng thủ tục; thủ tục cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được quy định đơn giản hơn do hồ sơ đơn giản, không mất nhiều thời gian thẩm định.

2. Các thủ tục liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP, Thông tư quy định các nội dung, thủ tục liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, bao gồm: thông báo tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp; chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo; đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp; chương trình đào tạo dành cho Đào tạo viên; chứng chỉ Đào tạo viên, Thẻ thành viên; báo cáo định kỳ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đối với Bộ Công Thương và Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp.

So với Thông tư 19/2005/TT-BTM và Thông tư 25/2011/TT-BCT, Thông tư quy định nhiều thủ tục hơn, tất cả các hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động bán hàng đa cấp đều phải thông báo/báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động bán hàng đa cấp. Điểm mới này xuất phát từ quy định mới tại Nghị định 42/2014/NĐ-CP so với Nghị định 110/2005/NĐ-CP.

3. Các quy định liên quan đến ký quỹ

Ký quỹ là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Thông tư quy định các thủ tục chặt chẽ liên quan đến tiền ký quỹ, bao gồm: việc xác nhận nộp tiền ký quỹ, việc rút tiền ký quỹ, việc sử dụng tiền ký quỹ, việc giải quyết tiền ký quỹ đã ký quỹ theo Nghị định 110/2005/NĐ-CP.

So với Thông tư 19/2005/TT-BTM và Thông tư 25/2011/TT-BCT, Thông tư quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về quy trình ký quỹ tại ngân hàng, thủ tục rút tiền ký quỹ, thủ tục sử dụng tiền ký quỹ.

Tương ứng với các thủ tục nêu trên, Thông tư ban hành kèm theo các mẫu văn bản để đảm bảo thực hiện các thủ tục một cách thống nhất.

4. Quy định về Đào tạo viên bán hàng đa cấp

Một trong những điểm mới của Nghị định 42/2014/NĐ-CP là quy định về Đào tạo viên bán hàng đa cấp, theo đó, chỉ những người đã qua lớp đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và được cấp Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp mới được phép thực hiện các hoạt động đào tạo cơ bản dành cho người tham gia bán hàng đa cấp. Trên cơ sở yêu cầu này của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, Thông tư 24/2014/TT-BCT đã quy định cụ thể về các nội dung như chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp và trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ đào tạo viên bán hàng đa cấp.

Bài : "
Giới thiệu Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn : vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »