Thông báo Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp

Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 42/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Điều 13 Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP, ngày 28 tháng 10 năm 2014, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ký Quyết định số 103/QĐ-QLCT ban hành Chương trình đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả cho công tác đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp. Các cơ sở đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp có trách nhiệm thực hiện hoạt động đào tạo theo Chương trình đào tạo được ban hành kèm theo.


Cục Quản lý cạnh tranh đăng tải Quyết định số 103/QĐ-QLCT kèm theo thông báo này để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo.

Bài:"Thông báo Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo Đào tạo viên bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »