Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh xin thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cụ thể như sau:


1. Công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 13 tháng 04 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi thông tin về hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật: Ông SUPARERK TEPCHALERM – hộ chiếu số AA3812184 do Bộ Ngoại giao Thái Lan cấp ngày 16 tháng 09 ngày 2014;

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất ngày 11 tháng 12 ngày 20114;

+ Bổ sung 33 sản phẩm và điều chỉnh thông tin một số mặt hàng đã đăng ký tại Phụ lục I.

2. Công ty TNHH Unicity Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 10 tháng 04 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi Chương trình trả thưởng;

+ Bổ sung 04 hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và Thương mại MLM Việt Nam

- Lần sửa đổi, bổ sung: Lần thứ 01.

- Ngày sửa đổi, bổ sung: 09 tháng 04 năm 2015.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5;

+ Bổ sung 02 sản phẩm, thay đổi quy cách đóng gói và điểm quy đổi CC một số số sản phẩm;

+ Sửa đổi, bổ sung chương trình trả thưởng, hợp đồng và quy tắc hoạt động.

Bài:" Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp" Nguồn: vca.gov.vn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »